1. What is the purpose of Optional Class?

If you have been into coding for a while, you should have encountered Null Pointer Exception before. If you try to use a reference type that doesn’t point anything in the memory, you get NullPointerException.

Not: Bu yazı ilk olarak kamer.dev adresinde ayınlanmıştır.

Merhaba, bu yazıda Docker ile PostgreSQL ‘ı ayağa kaldırmayı ve kullanmayı anlatacağım. Yazı herhangi bir Docker bilgisi gerektirmemektedir. Yalnızca kulak aşinalığı yeterlidir. Komutları tek tek açıklayacağım.

Bilgisayarınızda Docker’ın kurulu olduğunu varsayıyorum. Eğer yüklü değilse bu bağlantıya giderek kurulum yapabilirsiniz.

1. Uygun bir image bulmak

Bu adım zorunlu…

Hello! In this article, I’m gonna cover validations in Spring Boot. The only requirement for you to understand this topic is to be able to create controllers in Spring Boot and of course, be comfortable with Java.

You…

Güncelleme `csrf().disabled()` konfigürasyonu ve CustomAuthenticationProvider sınıfı kaldırıldı. Ayrıca Optional kullanımını değiştirdim ve `orElseThrow()` metodunu kullandım. Değerli yorumları için @gokcendedat ve @utkuozdemir’e teşekkür ederim.

Merhaba, bu yazımda Spring Boot uygulamasında kullanıcı kaydı, onay maili gönderme ve kullanıcı girişi işlemlerinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Ana konudan sapmamak için kısımlarından bahsetmeyeceğim…

Merhaba. Bu yazıda REST’in özelliklerinden ve iyi bir REST API tasarımı için dikkat etmemiz gereken ayrıntılardan bahsedeceğim. Kavram kargaşası olmaması için anahtar kelimeleri İngilizce karşılıklarıyla yazacağım.

REST API Tasarım Rehberi
├── REST Nedir?
└── REST'in Özellikleri
├── Stateless
├── Uniform Interface
├── Cacheable…

by Clint Adair on Unsplash

Dağıtık sistemler hakkında bazı tezler öne süren CAP teorisi, 2000 yılında Eric Brewer tarafından ortaya atılmıştır ve 2002 yılında Seth Gilbert ve Nancy Lynch tarafından ispatı yayınlanmıştır. O zamandan bu yana da birçok dağıtık sistemin tasarımını etkilemiştir. Peki CAP teorisi blockzincir teknolojisine dair düşüncelerimizi ne yönde etkileyebilir? …

Kamer Elciyar

Java | Kotlin | Spring | Micronaut | https://kamer.dev kamer@kamer.dev

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store